/

Dramatickou výchovou a divadlem ve vzdělání k větší spokojenosti učitelů

Lužánečtí pracovníci se zapojili do nového mezinárodního projektu strategického partnerství „To be or not to be well – drama and theatre in education”. Cílem je společně s učiteli zkoumat, jak může drama zlepšit jejich spokojenost v profesním i osobním životě, a tím ovlivnit i spokojenost jejich žáků v procesu učení a také celkové školní klima.


Po novém roce lužánečtí pracovníci z Labyrintu s dalšími kolegy vydali na okraj Budapešti. V prostorách staré továrny, změněné na mezinárodní kreativní centrum, jsme se zahraničními partnery projektu zúčastnili semináře pro pracovníky a spolupracovníky organizací zapojených do projektu. 

Cílem strategického partnerství  v rámci programu Erasmus+ je společně s učiteli zkoumat, jak může drama zlepšit jejich spokojenost v profesním i osobním životě, a tím ovlivnit spokojenost jejich žáků v procesu učení a celkové školní klima. Součásti dvouleté práce bude i vytvoření metodik pro další využití nabytých zkušeností přímo ve školách a vědecký výzkum zaměřený na otázku, jak sami učitelé vnímají svoji spokojenost (well-being) a možné přínosy dramatické výchovy.

Sešli jsme se se zástupci čtyř různých organizací z Anglie, Polska, Maďarska a České republiky, abychom v pěti dnech společně zpracovávali téma well-beingu učitelů. Dále, abychom hledali způsoby, jak metodami dramatické výchovy a divadla ve výchově zkoumat samotné postavení učitelů a učitelek v dnešní společnosti, co všechno je ovlivňuje a jak je možné je podpořit, aby mohli být oporou pro své žáky nejen v procesu učení, ale i jako vzory, spokojené a zdravé osobnosti. 

První den jsme skrz koncepty žití a přežívání, zachycené v živých obrazech, v okamžicích, kdy učitel žije, a v jiných, kdy přežívá, zkoumali postavení učitelů v různých zemích. Obrazy ukazovaly podobnou situací a otvíraly otázky a témata společná všem. Zkušenosti z obrazů jsme později přenesli do mentálních map s cílem zaznamenat oblasti, které vnímáme jako součást well-being učitelů.

Živé obrazy a mentální mapy poukazovaly na potřeby učitelů, jako je volný čas, prostředky na rekreaci i další vzdělávání a rozvoj vlastních kompetencí, potřeba zdravého prostředí a vztahů ve školách, autonomie vlastního pedagogického působení, ale i  bezpečného a transparentního rámce práce učitele, důvěryhodných a důvěřujících institucí, pro které učitelé pracují (nejen samotné školy, ale i jejich zřizovatelé, vládní úřady a jejich politiky).

Na další tři dny se naše pracovní místnost proměnila v galerii umění. Společně jsme vnášeli vlastní vhledy do situace postavení učitele i samotného světa, v kterém je přítomen. Galerie v první fázi oživily exponáty, instalace a obrazy, vypovídající něco podstatného o naší kultuře, které účastníci semináře dovezli ze svých zemí. Jedna z instalací, malá hrací skříňka přehrávající Lennonovou skladbu Imagine, představovala už zapomenuté ideály a hodnoty naší společnosti. Další, například McHomless kelímek na kávu v rohu místnosti ukazoval na učitele-bezdomovce, který není a necítí se být doma ve světě, doma ve vlastním domově, ve své škole, ve svém těle.

Další přírůstky do galerie vycházely z inspirace v expozici Národní galerie i v budapešťských ulicích. Z nich čerpaly další instalace a happeningy, později umístěné do galerie. Ta se konečně otevřela návštěvníkům v úterý odpoledne a nabídla jim vhled do naší práce posledních dní. 

Poslední část semináře jsme pracovali s konceptem osobního wellness. Měli jsme možnost posoudit vlastní úroveň zdraví a pohody prostřednictvím dotazníků wellness inventury autorů Reginy Sary Ryan a  Johna W. Travise, který sleduje dvanáct oblastí života. 

Vyvstala tak otázka, kde leží sféra vlivu samotného učitele (nebo kohokoliv z nás), jak na naše zdraví a spokojenost působí vlivy mimo naši bezprostřední kontrolu. A kde naopak můžeme své prostředí ovlivňovat (a podpořit vedle svého well-beingu i dobré podmínky pro své kolegy a žáky) nebo co můžeme udělat sami pro sebe

Seminářem začala dvouletá spolupráce

Tvůrčí práce společně strávených pěti dní nám ukázala složitost tématu well-beingu učitelů, ale zároveň nám umožnila se tohoto tématu prostřednictvím umění hluboce dotknout a lépe mu porozumět. A také nám dal možnost pojmenovat paradoxy v tématu obsažené, včetně otázky, jak najít rovnováhu mezi individualismem a společenským rozměrem osobnosti, co by znamenalo starat se jen o vlastní zdraví a pohodu a nakolik se naše vlastní well-being odvíjí od well-beingu druhých. 

Seminář nám nabídnul bezpečný prostor pro tvořivé zkoumání a přemyšlení, navázání vztahů s lidmi, kteří se věnují podobné činnosti v jiných zemích Evropy, a především i novou inspiraci pro další aktivity projektu, které se uskuteční v nadcházejících dvou letech. 

Informace o projektu a výsledky připravované práce s učiteli budete moct sledovat už brzy na nově vzniklé webové stránce projektu a na lužáneckých sociálních sítích.  Projekt vznikla za podpory programu Erasmus+. 


Autorka: Katja Ropret Perne, Eva Dittingerová

Fotografie: Bernadette Benedek

Podobné příspěvky